Наукова діяльність ДП «Науканафтогаз» зосереджена в сфері геології, геофізики, розвідки та розробки родовищ нафти і газу, транспортування нафти і газу, підземного зберігання газу, економічних досліджень в нафтогазовому комплексі та науково-технічному супроводі сервісних та інженерних робіт, створення нормативних документів різного рівня, що регламентують діяльність в нафтогазовій галузі.

Стратегічне планування:

 • Стратегії, концепції розвитку нафтогазового комплексу;
 • Коротко- та довгострокові державні та галузеві програми розвитку нафтогазового комплексу;
 • Комплексні цільові науково-дослідні програми регіональних, пошукових і розвідувальних робіт на нафту і газ;
 • Інноваційно-інвестиційні проекти освоєння вуглеводневих ресурсів.

Проектування:

 • Проекти пошуків та розвідки родовищ нафти і газу;
 • Геолого-економічна оцінка (підрахунок запасів) родовищ нафти і газу;
 • Інвестиційні проекти з оцінкою ризиків;
 • Техніко-економічні оцінки та обґрунтування коефіцієнтів вилучення вуглеводнів;
 • Складання проектних технологічних документів на розробку родовищ нафти і газу;
 • Геолого-промисловий аналіз розробки родовищ;
 • Складання проектів на створення підземних сховищ газу та їх експлуатацію;
 • Узгодження проектів із контролюючими органами;
 • Авторський супровід проектів;
 • Проектування буріння свердловин.

Геологія нафти і газу:

 • Вивчення геологічної будови, перспектив нафтогазоносності регіонів та окремих площ і виділення нових нафтогазоносних комплексів;
 • Проведення комплексних досліджень (літологічних, стратиграфічних, геохімічних тощо) з метою уточнення будови відомих і виділення нових зон нафтогазонакопичення;
 • Вивчення умов формування і поширення різних типів пасток вуглеводнів із метою відкриття нових родовищ;
 • Аналіз промислової нафтогазоносності й оцінки колекторських властивостей продуктивних горизонтів;
 • Аналіз результатів геологорозвідувальних робіт та розробка напрямків нарощення ресурсної бази Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України" в нафтогазоносних регіонах України;
 • Обґрунтування доцільності отримання спецдозволів на геологічне вивчення ділянок надр, перспективних на родовища нафти, та газу вуглеводнів неконвенційного типу у межах Східного, Західного та Південного регіонів України;
 • Апробація приростів запасів нафти і газу, отриманих підприємствами Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”;
 • Систематизація та комплексний аналіз геолого-геофізичних матеріалів по територіях спільного інтересу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і іноземних компаній;
 • Авторський нагляд за реалізацією проектів пошукового-розвідувальних робіт та технічних проектів на буріння свердловин Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";
 • Оцінка генераційного потенціалу порід, перспективних для пошуку газу неконвеційного типу у межах України;
 • Формування архіву первинної геолого-геофізичної інформації та результатів геолого-геофізичних досліджень, виконаних на замовлення Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, з метою їх використання при проведенні подальших ГРР;
 • Супервізія пошуково-розвідувального буріння на ділянках Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Геофізичні дослідження:

 • Обробка і комплексна інтерпретація сейсмічних, геологічних матеріалів і результатів дистанційних методів;
 • Формування, підтримка та супровід геолого-геофізичної бази даних нафтогазоносних зон та родовищ;
 • Створення цифрових геолого-геофізичних моделей нафтогазоносних зон та родовищ;
 • Розробка методик геофізичних досліджень з оцінки перспектив нових нетрадиційних нафтогазоносних об’єктів і їх прогнозування;
 • Розробка і впровадження спеціальних програм проведення лабораторно-аналітичних досліджень із проблемних питань нафтогазової геофізики;
 • Визначення необхідного комплексу геофізичних досліджень для уточнення петрофізичних характеристик відомих і нових зон нафтогазонакопичення і поширення різних типів пасток вуглеводнів;
 • Проведення експертного аналізу геофізичної частини інвестиційних проектів;
 • Аналіз промислової нафтогазоносності й оцінка колекторських властивостей продуктивних горизонтів.

Розробка родовищ нафти і газу:

 • Створення, підтримка та супровід геолого-промислової бази даних родовищ на основі системи моніторингу за розробкою нафтових та газових родовищ;
 • Створення цифрових гідродинамічних моделей нафтових, газових, нафтогазоконденсатних, газовугільних покладів;
 • Створення цифрових гідродинамічних моделей підземних сховищ газу;
 • Розроблення техніко-технологічних рішень із реалізації високоефективних систем розробки родовищ нафти і газу;
 • Оперативний контроль за виконанням проектних рішень;
 • Розроблення методик оптимізації проектних рішень з розробки родовищ нафти і газу;
 • Розроблення та апробація нових технологій розробки родовищ та методів підвищення вилучення вуглеводнів;
 • Розроблення нормативно-технічної документації з розробки нафтових і газових родовищ.

Видобування нафти і газу:

 • Розробка та впровадження нових і вдосконалених технологій інтенсифікації видобутку нафти і газу;
 • Розробка та впровадження нових і вдосконалених технологій обмеження водоприпливів у свердловини;
 • Вибір та обґрунтування технологій інтенсифікації та обмеження водоприпливу на об’єктах впровадження;
 • Техніко-економічна оцінка ризиків та ефективності запропонованої технології;
 • Розроблення рекомендацій щодо оптимального режиму експлуатації свердловини;
 • Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення систем збору, підготовки та транспортування нафти і газу;
 • Розробка та впровадження інноваційних технологій і обладнання в нафтогазовидобутку;
 • Розробка нормативно-технічної документації на процеси та технології.

Транспортування нафти і газу:

 • Дослідження систем транспортування нафти і газу та формування рекомендацій щодо їх вдосконалення;
 • Створення, підтримка та супровід геолого-промислової бази даних підземних сховищ газу;
 • Розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності експлуатації підземних сховищ газу;
 • Розроблення та впровадження технологій заміщення буферного газу.

Науково-інформаційні послуги:

 • Проведення патентно-інформаційних пошуків за тематикою замовника (за джерелами патентної та науково-технічної інформації), надання рекомендацій щодо перспективності розробок;
 • Інформаційно-статистичні огляди щодо динаміки патентування;
 • Проведення патентних досліджень згідно з ДСТУ 3575-97;
 • Оформлення патентних формулярів (перевірка на «патентну чистоту» згідно з ДСТУ 3574-97;
 • Оформлення заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і торговельні марки за національними і міжнародними процедурами, подання їх на реєстрацію, супроводження до отримання офіційного охоронного документа (патенту, свідоцтва);
 • Підготовлення договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та виконання робіт щодо їх державної реєстрації;
 • Державна реєстрація об’єктів авторського права (комп’ютерні програми, бази даних, науково-технічні твори тощо);
 • Оформлення раціоналізаторських пропозицій;
 • Розроблення для підприємств нормативних документів, що стосуються сфери інтелектуальної власності (стандартів, положень, інструкцій, методик);
 • Надання методичних рекомендацій і консультацій з питань інтелектуальної власності;
 • Послуги Центральної науково-технічної бібліотеки;
 • Контроль, координація та виконання функцій базової організації зі стандартизації НАК «Нафтогаз України».